Občan

Osadenie cyklostojanu na mestskom pozemku

Postup pre povoľovanie osádzania cyklostojanov súkromných investorov na pozemkoch mesta


Každý žiadateľ napíše vlastný list s hlavičkou Žiadosť o súhlas s použitím pozemku v majetku mesta Trnavy na adresu: Mesto Trnava, Odbor právny a majetkový, Trhová 3, 917 01 Trnava.

V texte musí žiadateľ stručne opísať dôvod, prečo požaduje osadiť stojany na pozemkoch mesta a doloží grafickú prílohu – Situáciu so zakreslením umiestnenia cyklostojanov, dotknutých pozemkov a okótovaním rozmerov. Osadenie stojanov bude navrhnuté v zmysle platných Technických podmienok TP 085.

Tvar a rozmery cyklostojanov musia byť v súlade s dokumentom Koncepcia umiestňovania cyklostojanov na území mesta Trnavy.


Po doručení žiadosti mesto Trnava - majetková komisia zaujme stanovisko k osadeniu cyklostojanov spolu s podmienkami užívania a prípadného odstránenia.