Občan

Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Trnava má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.trnava.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Pre každý vopred nahratý zvukový záznam sa v synchronizovaných médiách neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky]
 • Nečíslovaný zoznam sa používateľom neposkytuje využitím príslušných značiek (ul/li). [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Správne poradie čítania nie je možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním závisia na jeho charakteristikách založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
 • Účel vstupného poľa, ktorý zhromažďuje informácie o používateľovi, nie je odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Identifikácia účelu vstupu]
 • V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
 • Prvky nespĺňajú požiadavky na kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Veľkosti písma sú definované v absolútnych merných jednotkách. [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu]
 • Na stránke sa nachádza text vo forme obrázkov. [Kritérium úspešnosti 1.4.5]
 • Obsah nie je prezentovaný bez straty informácií alebo funkcionality a bez nutnosti posúvania v rozsahu  vertikálneho a horizontálneho posúvania. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
 • Vizuálne zobrazenie niektorých prvkov nespĺňa kontrastný pomer najmenej 3:1. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Nastavenie a následné odsunutie kurzora alebo zameranie pomocou klávesnice spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu bez možnosti odmietnuť alebo zobratiť kurzorom. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
 • Všetky funkcie obsahu nie je možné ovládať prostredníctvom rozhrania klávesnice bez toho, aby bolo potrebné konkrétne časovanie stlačenia jednotlivých klávesov. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Odsun zamerania z tohto prvku sa nedá uskutočniť iba pomocou rozhrania klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy]
 • Prvky, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, nie je možné skryť. [Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie]
 • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
 • Nie všetky stránky obsahujú názvy, ktoré popisujú ich tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Odkazy nie sú doplnené informáciu o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Používateľ nemá k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok, s výnimkou prípadov, keď je webová stránka výsledkom alebo krokom určitého procesu. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Nadpisy a menovky nepopisujú tému alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
 • Používateľské rozhranie ovládané pomocou klávesnice neponúka režim, v ktorom je indikátor zamerania klávesnice viditeľný. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie]
 • V prvkoch používateľského rozhrania s popismi, ktoré obsahujú text alebo text vo forme obrázkov, neobsahuje názov prvku text, ktorý je zobrazený vizuálne. [Kritérium úspešnosti 2.5.3 Popis v názve]
 • Prednastavený jazyk každej webovej stránky je možné odvodiť z kódu. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Jazyk všetkých pasáží alebo fráz v obsahu nie je odvoditeľný z kódu. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
 • Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní vstupu, chybná položka sa neoznačí a chyba sa používateľovi nepopíše v texte. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
 • Ak sa vyžaduje vstup od používateľa, neposkytnú sa mu menovky alebo pokyny. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny]
 • Ak sa automaticky zistí chyba pri zadávaní a sú známe návrhy na jej korekciu, návrhy sa neposkytnú používateľovi. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
 • Rámce nemajú definované nadpisy (TITLE) a formuláre element LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
 • Stavové správy nie sú v obsahu vloženom prostredníctvom značkovacích jazykov odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 5. 3. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla www.trnava.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo posúdené treťou stranou.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 5. 3. 2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webredaktor@trnava.sk. Správcom webového sídla je Mesto Trnava.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Voliteľný obsah

Mesto Trnava pripravuje novú webovú stránku, ktoré bude v súlade so štandardami prístupnosti a funkčnosti pre všetkých návštevníkov.