Viac o projekte Bezbariérové mesto

Projekt, ktorého zámerom je systematicky vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy, začala realizovať trnavská samospráva v spolupráci s občianskym združením Klub vozíčkarov v Trnave a s Úniou nevidiacich a slabozrakých ešte v roku 2008. Hlavnou myšlienkou projektu je sprístupniť mesto a všetko, čo ponúka obyvateľom a návštevníkom mesta.

Bezbariérovosť sa na prvý pohľad týka len skupiny občanov tzv. osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktorá zahŕňa osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálnym postihnutím, osoby pokročilého veku, tehotné ženy a osoby sprevádzajúce dieťa v kočiari alebo dieťa do 3 rokov. Táto skupina je široká a obsahuje približne tretinu populácie.

Z iného uhľa pohľadu ale vidíme, že každý človek sa v priebehu života dostáva do obdobia, kedy potrebuje bezbariérové prostredie, či už sám ako dieťa, rodič či senior. Tiež v situáciách po úraze alebo pri cestovaní s ťažkými a objemnými batožinami bezbariérové prostredie veľmi oceníme.

Bezbariérové úpravy verejného priestranstva sa tiež týkajú hromadnej dopravy, pešej dopravy, prístupnosti verejných budov, ale aj informovanosti a ponuky voľno-časových akcií. Bezbariérové prostredie mesta v priebehu života využije každý z nás, pre rodičov s malými deťmi výrazne zvyšuje komfort života v meste.

Konkrétne výstupy projektu:

  • V prvej fáze projektu boli prostredníctvom ankety zmapované najmarkantnejšie problémy, s ktorými zápasia hendikepovaní pri pohybe v meste a zozbierané ich podnety na zlepšenie situácie (r. 2008).
  • Od roku 2008 realizujú zamestnanci Mesta Trnava pravidelné mapovanie bariér a kolíznych bodov priamo v teréne v spolupráci so združením Klub vozíčkarov v Trnave.
  • Postupne sa realizujú opatrenia zamerané  na odstraňovanie existujúcich bariér na komunikáciách a verejných priestranstvách v meste i vo verejných objektoch.
  • V rámci investičných akcií samosprávy sa kontinuálne budujú orientačné a informačné systémy pre osoby so zdravotným znevýhodnením, napr. vytváranie vodiacich línií, varovných a signálnych pásov pre zrakovo postihnutých občanov.
  • V roku 2015 bola spracovaná interaktívna bezbariérová mapa, ktorej cieľom je pomôcť hendikepovaným spoluobčanom i návštevníkom pri plánovaní pohybu v meste. V mape sú označené bezbariérové WC, rampy, priechody, objekty a parkovacie miesta pre imobilných.

Za systematické odstraňovanie bariér na území mesta získala trnavská samospráva opakovane ocenenia v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér.

 

 
Chcete vedieť, čo je nové?