Občan

Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2020

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy 2016 – 2020
(PDF dokument na stiahnutie, 2,12 MB) + prílohy (PDF dokument na stiahnutie, 726 kB)

Svoje pripomienky k návrhu strategického dokumentu KPSS môžete zasielať do 31.  januára 2017 na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk.

 

Pozývame vás na verejné prerokovanie návrhu KPSS, ktoré sa uskutoční 26. januára 2017 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1).

 

Rozdelenie do pracovných skupín

 

Dokument Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy 2016-2020 (KPSS)

 • je to dokument, ktorého spracovanie vyplýva  v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • prvý KPSS v meste Trnava bol spracovaný v roku 2010, jeho platnosť skončila v roku 2013


Základné priority

 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020,
 • Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020,
 • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020,
 • Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014 – 2019,
 • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trnava
 • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK
 • Koncepcia rozvoja sociálnych služieb TTSK


Ciele

 • Vytváranie podmienok na systematickú prácu s ohrozenými cieľovými skupinami
 • Vytváranie priestoru na súčinnosť pri riešení problémov s tretím sektorom a neverejnými poskytovateľmi
 • Zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity
 • Podporenie procesu deinštitucionalizácie
 • Podporenie rozvoja sociálnych služieb dostupných v priestorovo segregovanej lokalite
 • Zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb
 • Nadviazanie užšej spolupráce s verejnými aj neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb, ako aj tretím sektorom
 • Poznať potreby a požiadavky prijímateľov sociálnych služieb (klientov, obyvateľov   mesta)
 • Poznať plány a predstavy poskytovateľov sociálnych služieb
 • Zvýšiť efektivitu investovaných zdrojov
 • Spracovať aktuálny dokument o sociálnych službách  
 • Zapojiť verejnosť do plánovania
 

Očakávame tvorivý proces, na ktorom sa budú podieľať poskytovatelia sociálnych služieb na území mesta, zástupcovia neziskových organizácií, pacientskych organizácií, zástupcov seniorov  a ďalších.

  ZÁPIS zo spoločného stretnutia pracovných skupín k príprave Komunitného plánu mesta Trnava 2016-2020, konaného dňa 9. júna 2016
  Komunitné plánovanie v Trnave, 9. júna 2016
  Budúcnosť poskytovania sociálnych služieb v meste Trnava, 9. júna 2016


  PREZENTÁCIA Komunitného plánu sociálnych služieb

 
Chcete vedieť, čo je nové?