Občan

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ul. č. 17, 917 01 Trnava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy na nájom časti nebytových priestorov meštianskeho domu Trnava, Hlavná 17,  zapísaného  na LV č. 4, situovaného na pozemku v k. ú. Trnava, parc. č. 704 – časť nebytových priestorov objektu v celkovej výmere 259,74 m2 (158,35 m2 priestory predajne, ostatné nebytové priestory 60,3 m2 – priestory pre zamestnancov, chodba, hygienické zariadenie, 41,09 m2 – pivničné priestory, vrátane vstupu do pivničných priestorov), situovaných na prízemí,  v ľavej časti od hlavného vchodu do objektu, s vchodom z Hlavnej ulice, s celoročnou prevádzkou predajne kníh s kaviarňou, s  vytvorením priestoru pre oddych a kreatívne trávenie času návštevníkov, s minimálnym nájomným vo výške 26 331,46 eura/rok, na dobu neurčitú, strojmesačnou výpovednou lehotou, bez udania dôvodu.

Podmienky obchodnej súťaže

4.7.2018 16:05

 
Chcete vedieť, čo je nové?