Občan

Oznámenie - Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 - 2020 - zmena a doplnok č. 1

Mesto   Trnava a Mestský  úrad  v  Trnave


oznamuje verejnosti, že od 13. 02. 2018  do  27. 02. 2018


je   možné   v  súlade  s   § 6 ods. 5  zákona  NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oboznámiť sa s Oznámením o strategickom dokumente


„Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 - 2020 - zmena a doplnok č. 1“,


ktoré predložil obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom   Mgr. Jozefom Viskupičom.

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v hore uvedenom termíne v stránkových hodinách na:
Mestskom úrade v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií,  č. dverí  248,  Trhová ulica č. 3, Trnava.

Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné aj na internetovej stránke.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z.  môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením  do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia na adresu:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie  ochrany prírody a vybraných  zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

 

13.2.2018 14:11

 
Chcete vedieť, čo je nové?