Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín -Ulica Hospodárska - od Kollárovej ulice po Sládkovičovu ulicu DVOR „C“.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 05.06.2018 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Hospodárska, parc.č. 883/1, 883/2, 883/3, 856/1, 879/1, 880, 8799, 8796/1 v rozsahu: 1 ks slivka domáca, 2 ks smrek obyčajný, 2 ks breza previsnutá, 2 ks lipa malolistá, 1 ks borovica lesná, 1 ks javor mliečny, 1 ks dub letný, 1 ks orech kráľovský, 2 ks smrek pichľavý, 2 ks douglaska tisolistá, 2 ks borovica čierna, 1 ks hruška domáca, 0,79 m2 tavoľník x van Houtteho, 2,27 m2 zlatovka prostredná, 0,20 m2 ruža šípová, 1,13 m2 ruža šípová, 3,14 m2 baza čierna, 3,14 m2 ruža šípová, 0,79 m2 ibištek sýrský, 0,79 m2 skalník rozložený, 1,77 m2 ibištek sýrský, 1,77 m2 vtáči zob opadavý, 3,14 m2 zemolez kapucňovitý, 4,91 m2 zlatovka prostredná, 0,50 m2 zlatovka prostredná, 1,77 m2 dulovec japonský, 3,14 m2 trubkovec koreňujúci, z dôvodu úpravy vybraných dvorov, Hospodárska ulica - od Kollárovej ulice po Sládkovičovu ulicu DVOR „C“. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru investičnej výstavby. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 20.06.2018 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

13.6.2018 10:57

 
Chcete vedieť, čo je nové?