Podnikateľ

Projekt CircUse na základnej škole

Rakúsky partner projektu CircUse vypracoval metodickú príručku, tzv. školiacu brožúru, ktorej hlavnou témou je „využívanie územia a dopad na životné prostredie“. Projektový tím prezentoval obsah brožúry a s praktickými úlohami pre žiakov riaditeľom základných škôl v Trnave dňa 7.6.2012. Cieľom je upevniť u študentov povedomie o nevyhnutnosti využívať opustené areály a plochy a v neposledom rade zvyšovať ich informovanosť.
Školenie žiakov bolo zamerané na to ako ľudia využívajú územie (opätovné využitie brownfieldov) na mobilitu (spôsob dopravy, znečistenie ovzdušia, emisie CO2) a na zastavanosť územia (dopady).
Žiakov sme chceli oboznámiť ako sa využíva územie, prečo je dôležité efektívne využitie územia, aké orgány korigujú využitie územia.
Projekt CircUse hovorí o posilnení vnútorného vývoja, ochrana nezastavaného a rekreačného priestoru, konverzia a opätovné využívanie.
V oblasti mobility sme sa zamerali na to aké vzdialenosti zahŕňajú každodenné aktivity, aké spôsoby dopravy používate, ktorá z denných aktivít spôsobuje najviac CO2 emisií a ako by sa to dalo zmeniť.
Aké dopady má pokrývanie pôdy na pôdu, podzemnú vodu, biodiverzitu.
Druhé stretnutie s riaditeľmi škôl sa konalo dňa 27. 11. 2012 za účelom získania informácie ako žiakov zaujala téma racionálneho využívania územia a oblasť mobility. Podľa informácií učiteľov žiaci ochotne spolupracovali a radi sa zapojili do danej témy. Žiaci spracovávali projekt na hodinách informatiky, občianskej náuky a iné.
Žiaci riešili projekt v pracovných skupinách. Hľadali obrázky domov z minulosti, kreslili domy svojich snov, počítali aká veľká by mala byť krajina ak by každý mal dom svojich snov. Žiaci si vypočítali koľko metrov štvorcových by zabrali všetky vysnívané domy, všetkých žiakov triedy. Počas diskusie žiaci pochopili, že i keď najobľúbenejším typom bývania sú stále rodinné domy, nie je dostatok miesta pre všetkých, aby žili v samostatných rodinných domoch, vzhľadom na využitie územia.
Úlohu mobilita si každý žiak vypracoval samostatne. Z prezentácie výsledkov vyplynulo, že väčšina žiakov používa ako spôsob dopravy chodu, pri ktorej sú emisie CO 2 nulové. V triede sú však aj žiaci, ktorí dochádzajú hlavne do školy autobusom, aj keď nebývajú až tak ďaleko. Narastá počet žiakov, ktorých rodičia vozia autom. Deti cestujú na nákupy s rodičmi autom, hoci sa dá použiť autobus ako spôsob dopravy s nižšou emisiou CO2.
Deti boli aj na exkurzii v Kamennom mlyne, kde si všímali pokrývanie pôdy, charakter zástavby, typ povrchu, farbu, stav a povrch zeminy. Cesta viedla zo sídliska Družba do historického centra, Zlený kríček, štvrť so ástavbou rodinných domov, Lesopark Kamenný mlyn, rybníky.
Následne deti pripravili prezentácie (prezentácia 1, prezentácia 2, prezentácia 3) svojo projektu podľa vlastnej fantázie, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM!

 
Chcete vedieť, čo je nové?