Mesto Trnava

Strategické dokumenty

1. Územný plán

     - Územný plán mesta Trnava

     - Územný plán centrálnej mestskej zóny

     - Územný plán zóny Trnava - Cukrovar

     - Urbanistické a architektonické štúdie

     - Overovacie štúdie športovo-rekreačných zón

     - Zásady pre tvorbu zadaní a návrhov urbanistických štúdií

     - Koncepcia reklamných zariadení

     - Zoznam pamätihodností


2. Územnoplánovacie podklady

     - Generálny dopravný plán

     - Usporiadanie cestnej siete

     - Koncepcia rozvoja statickej dopravy

     - Koncepcia inteligentného dopravného systému (IDS)

     - Dopravné štúdie a projekty

     - Koncepcia rozvoja cyklotrás

     - Návrh tematických cyklotrás v Mikroregióne Trnava

     - Koncepcia umiestňovania cyklostojanov

     - Miestny územný systém ekologickej stability

     - Koncepcia náhradných výsadieb v meste Trnava


3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

     - PHSR na obdobie rokov 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030

     - Prehľad možností financovania typových aktivít pomocou operačných programov EÚ
        v programovom období 2014 - 2020

     - Profil mesta Trnava

     - Problémová analýza mesta Trnava


4. Energetická koncepcia

5. Program odpadového hospodárstva Mesta Trnavy na roky 2011 - 2015

6. Stratégia adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy - vlny horúčav

7. Metodika - "Miestny poplatok za rozvoj"

 + Archív strategických dokumentov

 
Chcete vedieť, čo je nové?