Mesto Trnava

Mestská polícia mesta Trnavy


 

Polícia je spojená s počiatkami štátnej organizácie ľudskej spoločnosti. Slovo "polícia" pochádza z latinizovanej podoby gréckeho slova "politia" a chápal sa ním spôsob, akým sa zabezpečovala verejná moc. Medzi prvotné úlohy mestskej polície patrilo stráženie hradieb, veží a brán. Postupne sa ďalšou špecializáciou začali tvoriť rôzne mestské orgány, ktorým boli podriadené určité odbory policajnej správy - požiarna polícia, stavebná polícia, bezpečnostná polícia atď.Začiatky mestských polícii možno spojovať už so vznikom prvých mestských štátnych útvarov.Postupne, v náväznosti na vznik rôznych mestských orgánov sa činnosť mestských polícii vyšpecifikovala. Z historického kontextu je známe, že mestské polície zohrávali významnú úlohu pri udržiavaní poriadku na verejných miestach, vyšetrovaní krádeží či pátrania po postihovaných osobách, a pri evidencii obyvateľstva. Vykonávali tiež strážnu službu, či výkon exekúcie. Ich zriaďovanie bolo vo výlučnej kompetencii príslušných mestských zastupiteľstiev, špeciálne starostu. Na čele mestskej polície bol vždy mestský kapitán s osobitným postavením a právami v mestských orgánoch. Významným medzníkom v činnosti mestských polícií sa ale stáva rok 1918, keď zákonom č. 11/1918 Zb. bola rozdelená pôsobnosť bezpečnostnej služby medzi obecnú (mestskú) políciu, štátnu políciu a četníctvo. Tiež rok 1948, keď ich činnosť bola nahradená inými bezpečnostnými zložkami. Ešte pred oslobodením Československa, vo februári 1945, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady schválilo nariadenie, ktorým boli staré žandárske a policajné orgány rozpustené a právne sa zakotvila Národná bezpečnosť na Slovensku. Do ZNB boli začlenené aj obecné polície. Zákon z roku 1948 o Národnej bezpečnosti dal potom za obecnými a mestskými políciami bodku na dlhšie obdobie.
Až zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov dal obciam a mestám priestor vytvoriť si vlastné obecné (mestské) polície, ako poriadkové útvary na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia a na vykonanie všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.

Začiatkom roku 1991 rozhodlo Mestské zastupiteľstvo Trnava na základe ust. Zákona „O obecnom zriadení“ o obnovení činnosti obecnej polície, ktorá má dostupné historické korene v mestskej stráži od roku 1239. Z histórie mesta Trnava je známe, že v roku 1238 uhorský kráľ Bello IV. udelil Trnave výsady Slobodného kráľovského mesta. Trnava sa stala mestom priamo podriadeným len kráľovskej korune.

V roku 1238 bolo Trnave udelené „Právo meča a hrdelné právo“ na trestanie zločinov a zločincov a rozhodovanie o hrdelných trestoch, popravách, mučení, klietok hanby a pod. (sťatie, obesenie, upálenie, utopenie).

V roku 1239 bol mestskou radou zvolený historicky prvý kapitán mestskej stráže – „Kapitán pre poriadok a udržiavanie dobrých mravov“. V jeho právomoci bolo vyberať mestských strážnikov a na návrh radných pánov menovať do funkcie mestského kata. Táto funkcia mestského kapitána a mestského kata sa stala funkciou čestnou a dedičnou. História a tok dejín však postupom času zavrhol čo bolo dobré, funkčné a degenerovaním historických faktov a udalostí vytvoril verejnú bezpečnosť ako i ich následovníkov.

Preto logickým vyústením na celom Slovensku po revolučnom období bolo opätovné obnovenie činnosti mestskej stráže, mestských a obecných polícií samosprávami.

Dňom 15.04.1991 bol na základe výberového konania poverený Mestským zastupiteľstvom Trnava nový náčelník organizačno-technickou prípravou založenia Mestskej polície v Trnave. 01.06.1991 po prvý krát vyšlo do ulíc slúžiť občanom mesta 12 zamestnancov mestskej polície..

Vývoj a potreby občanov, ako i dynamický rozvoj samosprávy a množstvo nových a nových úloh postupne formovalo tento poriadkový útvar do dnešnej podoby, aby dokázal zvládať náročné úlohy pre zabezpečovanie verejného poriadku v meste Trnava.

 
Chcete vedieť, čo je nové?