Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 489, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478 a VZN č. 484
ourak_vzn_4891.pdf platné
VZN č. 488
VZN č. 488, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 475
platne_vzn_c.488_z_12.9.2017.pdf platné
VZN č. 487 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území mesta Trnava
Ruší VZN č. 454
osazp_vzn_4871.pdf platné
VZN č. 486 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
vzn_4864.pdf platné
VZN č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava
vzn_c._485.pdf platné
VZN č. 484, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478
ourak_vzn_4841.pdf platné
VZN Č. 483 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401
VZN Č. 483 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení VZN č. 449
vzn_c._483.pdf platné
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava
VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave
vzn_c._480_v.r._opravene_14._06._2017.pdf platné
VZN č. 479, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473
ourak_vzn_4791.pdf platné
VZN č. 478, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 a VZN č. 469
ourak_vzn_4781.pdf platné
VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
Ruší VZN č. 400 v znení VZN č. 418 od 01. 06. 2017.
vzn_c._477_po_schvaleni_mz_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 476, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Vianočné trhy
Mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Vianočné trhy od 01. 05. 2017.
vzn_c._476_po_schvaleni_mz_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
Mení a dopĺňa VZN č. 462
osazp_vzn_4751.pdf platné
VZN č. 474 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava
VZN č. 474 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017
17.2017.ovsak.1.7_na_vyvesenie.pdf platné
VZN č. 473, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405 a VZN č. 472
ourak_vzn_4731.pdf platné
VZN č. 472, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 405
ourak_vzn_4721.pdf platné
VZN č. 471, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 459 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 459 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
vzn_4713.pdf platné
VZN č. 470, ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava
Názov novej ulice v mestskej časti Trnava – západ v znení Ulica Richarda Vandru
vzn470vandra1.pdf platné
VZN č. 469, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467
ourak_vzn_4691.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?