Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane
vzn_c._510.pdf platné
VZN č. 509, ktorým sa ruší VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
vzn_c._509_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 508 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava
VZN č. 508 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnavao určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2019
vzn_1.4.ovsak_2019_na_vyvesenie_002_.pdf platné
VZN č. 507, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu
vzn_507.pdf platné
VZN č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.
vzn_po_schvaleni_mz1.pdf platné
VZN č. 505, Štatút Mesta Trnava
vzn_505.pdf platné
VZN č. 504, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.455 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
final_vzn_poplatky_za_odpad_c._504.pdf platné
VZN č. 503 o Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava Zátvor II
Vyhlasuje Územný plán zóny, Obytná zóna Trnava Zátvor II
ourak_vzn_5031.pdf platné
VZN č. 502, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Trnava
vzn_502_komplet.pdf platné
VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_c._501_o_uprave_podmienok_poskytovania_financnych_prostriedkov_na_vykonavanie_opatreni_spodask.pdf platné
VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)
vzn_500_o_nakladani_s_bytmi.pdf platné
VZN č. 499, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
VZN č. 499, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
vzn_499_o_prispevkoch.pdf platné
VZN č. 498, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473 a VZN č. 479
ourak_vzn_4981.pdf platné
VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
VZN č. 497, ktorým sa schvaľuje zmena prevádzkového poriadku pohrebísk na území Mesta Trnava, schváleného VZN č. 452
priloha_c_7_vzor_vzn_po_schvaleni_mz.pdf platné
VZN č. 496, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484, VZN č. 489 a VZN č. 493
ourak_vzn_4961.pdf platné
VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
VZN č. 495 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava, na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia mesta Trnava a na pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole a školskom klube detí na rok 2018
vzn_1_3_ovsak_2018_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
VZN č. 494 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
vzn_c_494.pdf platné
VZN č. 493, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469, VZN č. 478, VZN č. 484 a VZN č. 489
ourak_vzn_4931.pdf platné
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
VZN č. 491, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
vzn_c_491_ktorym_sa_meni_vzn_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 490 o miestnom poplatku za rozvoj
osazp_vzn_4901.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?