Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Zoznam platných VZN
Platné k 14. 3. 2016
platne_vzn_k_14.3.2016.pdf platné
VZN č. 479, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473
ourak_vzn_4791.pdf platné
VZN č. 478, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 a VZN č. 469
ourak_vzn_4781.pdf platné
VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy
Ruší VZN č. 400 v znení VZN č. 418 od 01. 06. 2017.
vzn_c._477_po_schvaleni_mz_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 476, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Vianočné trhy
Mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Vianočné trhy od 01. 05. 2017.
vzn_c._476_po_schvaleni_mz_na_zverejnenie.pdf platné
VZN č. 475, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
Mení a dopĺňa VZN č. 462
osazp_vzn_4751.pdf platné
VZN č. 473, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405 a VZN č. 472
ourak_vzn_4731.pdf platné
VZN č. 472, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403 a VZN č. 405
ourak_vzn_4721.pdf platné
VZN č. 471, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 459 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 459 o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam zriadeným na území mesta Trnava na rok 2016 a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územia Trnavy
vzn_4713.pdf platné
VZN č. 470, ktorým sa určuje názov ulice v meste Trnava
Názov novej ulice v mestskej časti Trnava – západ v znení Ulica Richarda Vandru
vzn470vandra1.pdf platné
VZN č. 469, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467
ourak_vzn_4691.pdf platné
VZN č. 468 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava
vzn_c._468_po_schváleni_mz.pdf platné
VZN č. 467, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Dopĺňa VZN č. 466
ourak_vzn_4671.pdf platné
VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava
Novelizované VZN č. 467, VZN č. 469. Ruší VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č.404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433 a VZN č. 434, VZN č. 441, VZN č. 442 a VZN č. 447.
ourak_vzn_4661.pdf platné
VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trnava
vzn_c._465_o_obmedzeni_pouzivania_pyrotechnickych_vyrobkov_na_zverejnenie_1.pdf platné
VZN č. 464, ktorým sa určuje názov ulice a námestia v meste Trnava
Názov novej ulice v mestskej časti Trnava – sever je Dobšinského ulica a názov verejného priestranstva v centrálnej mestskej zóne je Námestie kráľovnej Konštancie.
vzn464_s_prilohou1.pdf platné
VZN č. 463 o úprave podmienok poskytovania finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku na tvorbu úspor
vzn_463.pdf platné
VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
Ruší VZN č. 171 v znení VZN č. 212 a VZN č. 234
vzn462_o_odpadoch_schvalene_zastupitelstvom.pdf platné
VZN č. 461, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava
vzn_461_po_mz.pdf platné
VZN č. 460, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 450 o rozsahu a podmienkach starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských jasliach
Mení a dopĺňa VZN č. 450
vzn_c_460.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?