Mesto Trnava

Urbanistická štruktúra

Trnava si počas svojho rozvoja až do súčasnosti zachovala charakter kompaktného bodového mesta s pomerne jednoznačne rozmiestnenými funkciami. Ťažiskom sídla je polyfunkčné centrum, ktoré vytvára historické jadro vymedzené hradbami na jeho východnej a západnej strane. Bezprostredne naň nadväzujú výrazné obytné územia s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Obytné plochy sa nachádzajú i v severovýchodnej a juhozápadnej časti mesta. Špecifické podmienky na bývanie poskytuje miestna časť Modranka s charakterom vidieckeho osídlenia.
Mesto Trnava je sídlom Trnavského kraja, okresu Trnava a od 1. 12. 2001 sídlom Trnavského samosprávneho kraja.
 

Trnavský samosprávny kraj s rozlohou 4 146 km2 je rozdelený na 7 okresov: Dunajská Streda (DS), Galanta (GA), Hlohovec (HC), Piešťany (PN), Senica (SE), Skalica (SK), Trnava (TT).
Okres Trnava s rozlohou 741 km2 tvorí 45 obcí.
Územie mesta Trnavy s rozlohou 71,5 km2 je rozdelené na 2 katastrálne územia: Trnava a Modranka. Mesto Trnava susedí s obcami Biely Kostol, Bohdanovce nad Trnavou, Brestovany, Bučany, Dolné Lovčice, Hrnčiarovce nad Parnou, Križovany nad Dudváhom, Malženice, Ružindol, Šelpice, Špačince, Vlčkovce, Zavar, Zeleneč a Zvončín.
Mesto Trnava sa člení na 6 mestských častí:
Trnava – stred s rozlohou 2 km2, Trnava – západ s rozlohou 20,6 km2, Trnava – sever s rozlohou 22,5 km2, Trnava – východ s rozlohou 9,1 km2, Trnava – juh s rozlohou 9,6 km2 a Modranka s rozlohou 7,7 km2.

Druhy pozemkov na území mesta Trnavy:
Pozemky patriace do zastavaného územia (intravilánu*) s celkovou rozlohou 17,1 km2, tvoria 24%-ný podiel z celkovej rozlohy mesta.

Orná pôda: 48 702 796 m2, vývoj je zostupný
Vinice: 46 251 m2
Záhrady: 1 671 326, vývoj je zostupný
Ovocné sady: 133 296 m2, vývoj je zostupný
Trvalé trávne porasty: 39 310 m2, vývoj je vzostupný
Lesné pozemky: 17 560 m2
Vodné plochy: 787 300 m2, vývoj je vzostupný
Zastavané plochy a nádvoria: 16 057 057 m2, vývoj je vzostupný
Ostatné plochy: 4 083 021 m2, vývoj je zostupný
Spolu: 71 537 935 m2, vývoj je vzostupný

Zdroj: Katastrálny portál 31. 12. 2015

Vývoj zmien veľkosti plochy jednotlivých druhov pozemkov je porovnávaný s predchádzajúcim sledovaným obdobím k 30. 12. 2014.

V porovnaní s rokom 2001 nastali najväčšie zmeny v plochách:
- orná pôda (-3,81 km2),
-zastavané plochy a nádvoria (+2,08 km2),
-ostatné plochy (+1,92 km2) a v ploche pozemkov začlenených do intravilánu: +1,25 km2.

*Intravilán = zastavaná alebo na zástavbu určená časť územia obce
Poznámka: 1 km2 = 1 000 000 m2

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor územného rozvoja a koncepcií.

 
Chcete vedieť, čo je nové?