Mesto Trnava

Klub priateľov Trnavy

Klub priateľov Trnavy (KPT) je občianske združenie, ktoré bolo založené v roku 2000. Cieľom KPT je združovať fyzické a právnické osoby, ktoré majú pozitívny vzťah k mestu Trnave a k hodnotám jeho dedičstva. Členmi KPT sú rodáci z Trnavy, ľudia, ktorí študovali v Trnave, určité obdobie pôsobili v Trnave, alebo nejakým iným spôsobom je ich život spojený s Trnavou.
KPT má stanovy občianskeho združenia schválené Ministerstvom vnútra a zaregistrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-17600. Stanovy KPT obsahujú základné ustanovenia, ciele a činnosti, registráciu, podmienky členstva, práva a povinnosti členov KPT, a pod. KPT sa snaží  napĺňať poslanie o propagácii dobrého mena našej Trnavy doma i v zahraničí. Trnavčania žijúci v zahraničí, ako aj priatelia historickej Trnavy, členovia zahraničných komunít – bez ohľadu na okolnosti svojho odchodu, ako aj na miesta, kde si v súčasnosti vytvorili svoj nový domov, sa hlásia k odkazu kultúrneho dedičstva, ktoré prezentuje mesto Trnavu. S prihliadnutím na toleranciu a demokratické zásady členstva v klube sa KPT snaží propagovať a zveľaďovať duchovné i kultúrne dedičstvo svojich predkov. KPT je občianskym združením občanov Slovenskej republiky, ako aj občanov iných štátov, ktorí prejavili záujem dodržiavať stanovy KPT, jeho zásady, zámery a podporujú rozvoj jeho aktivít. Slováci žijúci v zahraničí očakávajú, že mesto Trnava im zachová priazeň a že budú môcť pri návštevách domova prichádzať medzi svojich – do prostredia, ktoré budú spoluvytvárať.
Viac o klube...

                                          P o z v á n k aVážení členovia Klubu priateľov Trnavy,

pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu  Klubu priateľov Trnavy, ktorá sa uskutoční v kine HVIEZDA v Trnave, Paulínska 1, v piatok  22. septembra 2017  o 16.00 h.

Program:  

  •  schválenie výročnej správy za r. 2016
  •  schválenie rozpočtu na r. 2017 
  • rôzne
  • 17.00 h – Panteón malého Ríma - diskusné stretnutie s kultúrnym programom, účinkujú: Peter Radványi, Jozef Šelestiak, Peter Horváth, Pavol Tomašovič

Hudobný hosť: Katka Korček
Vstup na Panteón malého Ríma pre verejnosť voľný.


Ak máte záujem o vstupenky na sobotňajší Galaprogram v divadle, 23. 9. 2017 o 18.00 h, skontaktujte sa s pani Peciarovou, najneskôr do 14. 9. 2017,  tel.: 033/3236168, mail:  maria.peciarova@trnava.sk.                        

Tešíme sa na Vašu účasť.                                                                                       Ing. Pavol Tomašovič
                                                                              predseda Klubu priateľov Trnavy
 

 


 

Výsledky voľby predsedu a výboru Klubu priateľov Trnavy
16. septembra 2016 na ďalšie obdobie


Súčasťou výročnej členskej schôdze Klubu priateľov Trnavy 16. septembra 2016 v kine Hviezda v Trnave (v rámci  Trnavských dní 2016) sa uskutočnila voľba predsedu KPT a výboru KPT, keďže už uplynulo ich volebné obdobie.

V zmysle stanov a volebného poriadku bolo hlasovanie tajné. Celkom bolo prítomných 53 členov KPT.

1) voľba predsedu KPT Ing. Pavla Tomašoviča  -  hlasovalo 44 členov, 9 členovia sa zdržali hlasovania za predsedu KPT

2) voľba výboru KPT v pôvodnom zložení  - hlasovalo 46 členov, 7 členov sa zdržalo hlasovania


Záver:

1) Predsedom KPT sa stáva Ing. Pavol Tomašovič

2) Výbor KPT bude pracovať v pôvodnom zložení ako pracoval doteraz, tj.:
Meno a priezvisko členov výboru KPT:
Ing. Štefan Bošnák
PhDr. Peter Horváth
Prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
Doc. Fedor Svatý, CSc.
Ing. Viera Malatinková
Ing. PhDr. Ladislav Szalay

KPT

 


Tlačivá:

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Klubom priateľov Trnavy v roku 2015

Stanovy Klubu priateľov Trnavy
Prihláška člena klubu
Vydavateľská činnosť Klubu priateľov Trnavy
Jubileum mesta


Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2016
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2015
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2014
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2013
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2012
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2011
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2010
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2009
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2008
Výročná správa Klubu priateľov Trnavy za rok 2007


2% alebo 3% z dane z príjmov fyzickej osoby

Klub priateľov Trnavy, občianske združenie, sa obracia na Vás so zdvorilou žiadosťou o poskytnutie Vašich 2% alebo 3% z dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zák. č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov – tj. príspevku 2 % (3%) podielu zo zaplatenej dane odvedenej za rok 2013.
KPT sa snaží podporovať a organizovať kultúrno-spoločenské aktivity, vzdelávanie mladých Trnavčanov, podporovať trnavských umelcov a v spolupráci s Mestom Trnava, TTSK a Spolkom slovenských spisovateľov sa snaží skvalitniť život občanov. V tomto duchu tradične organizuje viacero významných podujatí v priebehu celého roka.
Budeme vďační, ak sa rozhodnete venovať „svoje percentá“ zo svojich zaplatených daní Klubu priateľov Trnavy. Z týchto finančných prostriedkov bude môcť klub i naďalej organizovať kultúrne podujatia (napr. Na západnom krídle múzy, Včera, dnes, a...., Adventný večer, uvedenie nových nádejných autorov, výstavy, koncerty, a pod.).
Potrebné údaje na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy 2 % (3%):

Názov: KLUB PRIATEĽOV TRNAVY
IČO: 36093823
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Hlavná 1, 917 01 Trnava

Tlačivo na 2 %


 

Fotogaléria z podujatí spoluorganizovaných klubom

 

Sídlo klubu:
Klub priateľov Trnavy
Hlavná 1
917 01 Trnava

Telefón 033-3236345
Fax 033-3236399
Číslo účtu v tvare IBAN: SK20 1100 0000 0026 2323 1672
IČO 36093823
DIČ 2021561696

zaregistrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-17600

Informácie: viera.malatinkova@trnava.sk

 
Chcete vedieť, čo je nové?