Podnikateľ

Interkulturálne vzdelávanie detí,žiakov a pedagógovProgram:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013

Trvanie projektu: 8/2012 – 7/2014 (24 mesiacov - 2 školské roky)

Projekt je pokračovaním úspešného projektu „Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých“ realizovaného v rokoch 2009 – 2012, ktorý bol zameraný predovšetkým na deti z materských škôl. Na základe pozitívneho ohlasu detí, rodičov i lektorov na jeho realizáciu, ako aj vzhľadom na požiadavku rodičov detí pokračovať vo výučbenemeckého jazyka aj na základnej škole, projekt od školského roka 2012/2013 ponúka možnosť zapojiť do výučby aj žiakov prvého a druhého ročníka základnej školy.


Aktivity uskutočnené v rámci projektu


2. 6. 2014 – Záverečné podujatie projektu

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • Prezentácia výsledkov  projektu
  •  Lead partnerom a projektovými  partnermi, vyhodnotenie realizácie partnerstiev medzi školami mesta Viedeň a slovenskými mestami a obcami
  • odborníčkami na jazykové vzdelávanie (Mgr. Katarína Hromadová,  PhD., Mgr. Gabriela  Slobodová, PhD.) – Evaluácia projektu „ Viacjazyčnosť ako kľúč ku svetu“
 • sprostredkovanie najnovších vedeckých informácií o jazyku, význame raného jazykového vzdelávania - Dr. Manuela Macedonia:  „Ako funguje jazyk v mozog“ 
 • workshopy
  • Dr. Manuela Macedonia: „Cudzí jazyk a pohyb“
  • doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD /SK : „Vizuálne podnety pri učení sa cudzieho jazyka“                            
  • Mgr. Lucie Turanová /CZ : „Každý vie dobre niečo iné -  podnety k tvorivosti“                             
 • zhrnutie realizácie projektu a jeho prínosov, námety pre udržateľnosť projektu, spoločná cesta pre budúcnosť

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Partnerské výmeny detí a žiakov

28. 5. 2014  – Bratislava

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • spoločné stretnutie žiakov a pedagógov zo ZŠ M. Gorkého v Trnave a Volksschulle 20, Viedeň,
 • deti a pedagógovia absolvovali spoločnú prehliadku mesta na vláčiku Prešporáčik (Hviezdoslavovo nám., hrad, Staré mesto), ktorú ukončili na Obchodnej ulici,
 • v priestoroch ÚĽUV-u sa oboznámili s troma druhmi remesiel – drôtikárstvo, tkanie a maľovanie na sklo, ktoré si mohli aj vyskúšať a svojim blízkym vyrobiť darčeky


20. 5. 2014  – KG Hőflein, Rakúsko v Trnave

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • návšteva detí, pedagógov, starostu i rodičov z partnerskej materskej školy KG Hőflein v Trnave (MŠ Murgašova)
 • slovenské i rakúske deti v krátkom spoločnom programe zaspievali piesne, ktoré majú rady, hrali sa spoločne v triedach a na dvore materskej školy,
 • počas hry detí si dospelí účastníci mali možnosť v sprievode p. riaditeľky a vedúcej odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave prezrieť si priestory materskej školy a diskutovať o aktuálnych otázkach práce v materskej škole na Slovensku a v Rakúsku


14. 5. 2014 – KG Scharndorf, Rakúsko v Trnave

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • návšteva detí a pedagógov KG Scharndorf v materskej školy  ZŠ s MŠ Atómová 1 v Trnave,
 • krátky program detí – spoločné piesne,
 • po krátkom občerstvení sa deti spoločne zahrali v priestoroch materskej školy a pedagógovia mali možnosť prezrieť priestory materskej školy, odovzdávať si skúsenosti z práce s deťmi a diskutovať o aktualitách školského systému v Rakúsku a na Slovensku


28. 4. 2014  – Viedeň, Rakúsko

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • návšteva žiakov a pedagógov ZŠ M. Gorkého v Trnave vo viedenskej Volksschulle 20, 
 • v rámci programu v škole sa žiaci mali možnosť osobne zoznámiť sa so spolužiakmi, absolvovať spoločné aktivity, exkurziu školou, zúčastniť  sa na vyučovaní
 • spoločný program pokračoval návštevou Detského múzea Schönbrunn - Život na cisárskom dvore

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


11. 2. 2014; 11. 3. 2014; 8. 4. 2014 – Workshopy lektorov a pedagógov nemeckého jazyka s odborníkmi na jazykové vzdelávanie

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • odborníčky na jazykové vzdelávanie v projekte IB-KSP poskytli odborné didakticko-metodické informácie z praxe k jazykovému vzdelávaniu detí  predškolského veku,
 • lektorky si mali možnosť dohodnúť s odborníčkami plán pozorovaní, odborného sprevádzania resp. iných spoločných aktivít, ktoré pomôžu skvalitniť ich prácu s cudzím jazykom a odkonzultovať nové poznatky a metódy v oblasti jazykového vzdelávania detí

 

28. 1. 2014Seminár k odbornému sprevádzaniu

(ďalšie vzdelávanie lektoriek a pedagógov v projekte)

>>  FOTOGALÉRIA  <<

Mgr. Katarína Hromadová, PhD. a Mgr. Gabriela Slobodová - odborníčky na jazykové vzdelávanie a sprevádzanie lektorov v projekte predstavili účastníkom seminára:

 • ciele a metódy odborného sprevádzania výučby jazykov v projekte v Dolnom Rakúsku,
 • formy spolupráce s lektorkami  (pozorovanie práce lektoriek, následný spoločný rozhovor, tímové rozhovory za účasti pedagógov  materských škôl, poradenstvo na mieste, na základe evaluácie pozorovaní plánovanie a realizácia spoločných vzdelávacích aktivít pre lektorky slovenského jazyka...),
 • predbežné výsledky a efekt

z odborného sprevádzania lektorov v materských školách v Dolnom Rakúsku:

 • zvýšenie efektívnosti výučby slovenského jazyka v materskej škole,
 • účinnejšie prepojenie a zosieťovanie práce lektoriek  a skvalitnenie výmeny skúseností 

z výučby slovenského jazyka:

 • zlepšenie spolupráce s pedagógmi materskej školy,
 • zvýšenie sebavedomia  lektoriek vo vzťahu ku svojej práci,
 • nový prístup a zlepšenie argumentácie v styku s rodičmi,
 • možnosti spolupráce odborníkov pre odborné sprevádzanie výučby nemeckého jazyka  s lektorkami a pedagógmi nemeckého jazyka,
 • zameranie nadväzujúcich vzdelávacích aktivít  a iné.


11. 11. 2013 – Workshop

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • ďalšie vzdelávanie lektoriek z Trnavy,
 • práca s metodickými listami, ktoré boli pripravené na základe materiálov z letného jazykového kurzu vo Viedni


5. 11. 2013 – Študijná návšteva a hospitácia zahraničných

partnerov v Základnej škole, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava

>>  FOTOGALÉRIA  <<

23. 10. 2013 – Študijná návšteva a hospitácia zahraničných

partnerov v Základnej škole s materskou školou, Atómová 1,

Trnava

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 

Obe návštevy absolvovali rovnaký program:

 • privítanie riaditeľkou školy v priestoroch základnej školy,
 • informovanie hostí o školskom vzdelávacom systéme na Slovensku a jeho špecifikách v Trnave Mgr. Ruženou Makovou, vedúcou odboru vzdelávania, športu a kultúry Mestského úradu v Trnave
 • prehliadka základnej školy,
 • otvorená hodina nemeckého jazyka,
 • prehliadka historického centra mesta,
 • návšteva priestorov radnice mesta, diskusia, zhodnotenie.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Partnerské výmeny detí a žiakov

20. 6. 2013 – Bratislava

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • spoločné stretnutie žiakov a pedagógov zo ZŠ M. Gorkého v Trnave a Volksschulle 20, Viedeň,
 • deti a pedagógovia spoločne navštívili bratislavskú ZOO - deti viazali retiazky z lístia, prútov a krmiva pre vtákov a lepili z papiera loptu pre medveďov, vypočuli si krátky príhovor o zvieratách, plnili tvorivé úlohy a dostali malé darčeky,
 • po aktivitách v ZOO išli na spoločnú prehliadku mesta na vláčiku Prešporáčik (Staré mesto, hrad), ktorú ukončili na Hviezdoslavovom nám. fotografovaním a spoločnými dialógmi.


20. 6. 2013 – Schlosshof, Rakúsko

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • spoločný výlet partnerským materských škôl – detí z MŠ Okružná 27, Trnava a detí z MŠ z Hundsheimu v zámočku Schlosshof, Rakúsko,
 • po príchode do Rakúska sa deti vzájomne spoznávali pri hrách na voľnom priestranstve v areáli zámku. V rámci spoločných hier im pani učiteľky ukázali zvieratká, ktoré tam boli vo výbehoch, čo ich veľmi zaujalo,
 • po malom občerstvení mali voľný program a na záver si vzájomne vymenili darčeky, ktoré si pripravili,
 • deti mali z tohto dňa pekné zážitky a na ceste domov si o nich rozprávali.


13. 6. 2013 – Viedeň, Rakúsko

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • návšteva žiakov a pedagógov ZŠ M. Gorkého v Trnave a zástupcov mesta vo viedenskej Volksschulle 20,
 • slovenské a rakúske deti absolvovali spoločnú interaktívnu hodinu v slovenskom a nemeckom jazyku, ktorú viedla lektorka slovenského jazyka z viedenskej školy a lektorka nemeckého jazyka z trnavskej školy, predstavili sa, odovzdali si pripravené darčeky a rakúske deti previedli trnavských školákov po svojej škole. Spolu s deťmi absolvovali prehliadku aj dospelí účastníci návštevy,
 • v spoločných rozhovoroch s riaditeľkou a učiteľmi diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa školstva, ako aj o ďalších možnostiach spolupráce v nasledujúcich rokoch,
 • spoločný program pokračoval v ZOO Schőnbrunne jej prehliadkou a spoločnými hrami detí v herných zónach ZOO.


15. 5. 2013 – Scharndorf, Rakúsko

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • návšteva detí a pedagógov materskej školy zo ZŠ s MŠ Atómová 1 v Trnave a zástupcov mesta v partnerskej materskej škole,
 • deti v spoločnom programe zaspievali piesne, ktoré majú rady a ktoré sa už naučili ich kamaráti v Rakúsku, resp. na Slovensku,
 • po krátkom občerstvení sa deti spoločne hrali v triedach a na dvore materskej školy,
 • počas hry detí si dospelí účastníci mali možnosť v sprievode p. riaditeľky prezrieť priestory materskej školy a diskutovať o aktuálnych otázkach práce v materskej škole na Slovensku a v Rakúsku,
 • trnavské deti odovzdali aj spoločný pozdrav od detí z materskej školy, ktoré nemohli prísť.


14. 5. 2013 – Hőflein, Rakúsko

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • návšteva detí, pedagógov z MŠ Murgašova v Trnave a zástupcov mesta v partnerskej materskej škole.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


19. 3. 2013 – Hospitácia a exkurzia vo viedenskej škole určená

pre riaditeľov, učiteľov nemeckého jazyka na základných školách

a zástupcov mesta Trnavy

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • hospitácia sa uskutočnila vo viedenskej Volksschulle 20,
 • prítomní sa mali možnosť obozmániť so školským systémom mesta Viedne, s históriou a najzaujímavejšími aktivitami školy v súčasnosti,
 • veľmi prínosná bola i hospitácia na hodine slovenského jazyka, prehliadka školy, diskusia s riaditeľkou a inšpektorom,
 • počas návštevy bolo dohodnuté aj partnerstvo medzi touto školou a ZŠ M. Gorkého v Trnave, do ktorého sú zapojení aj žiaci škôl v rámci malého projektu zameraného na spoločne dohodnutú tému.


28. 2. 2013 – Workshop

„Nemčina hrou II. - Burza nápadov“

>>  FOTOGALÉRIA  <<

zameraný na:

 • prezentáciu dobrých nápadov a overených skúseností z práce s deťmi v materskej alebo základnej škole,
 • praktické ukážky práce s materiálom,
 • prezentáciu overených hier a aktivít pre deti,
 • prácu s dvojjazyčným pexesom vytlačeným pre potreby projektu.


19. 11. 2012 – Štartovacie podujatie v rakúskom Hainburgu

„Spoločne prechádzajme hranice“

>>  FOTOGALÉRIA  <<

V rámci podujatia sa uskutočnila:

 • prezentácia výsledkov úspešného projektu – krátky film a evaluačná štúdia k projektu Interkulturálne vzdelávanie detí a dospelých (IB-KE),
 • moderovaná diskusia partnerov, v ktorej v rámci slovenskej strany vystupovala Mgr. Ružena Maková, vedúca odboru vzdelávania, športu a kultúry, Mestský úrad v Trnave,
 • partnerská burza spojená s prezentáciou do projektu zapojených materských a základných škôl.


25. 10. 2012 – Workshop pre lektorky nemeckého jazyka

„Nemčina hrou“

>>  FOTOGALÉRIA  <<

 • spracovala a viedla Mgr. L. Šergovičová,

Súčasti workshopu :

 • prezentácia vyskúšaných hier,
 • práca s rôznym materiálom a pomôckami pri rôznych príležitostiach (farby, zvieratá, časti oblečenia, čísla, pexeso, vláčik, puzle, počasie, symboly k rôznym témam, a pod.),
 • výber hier na rôzne príležitosti,
 • praktické skúsenosti s hrou pri výučbe.
 
Chcete vedieť, čo je nové?