Podnikateľ

Projekty a granty mesta

Naše mesto sa aktívne zapojilo, resp. zapája, do čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v rámci nižšie uvedených programových období. Prehľad projektov, ktoré samospráva s finančnou podporou z fondov EÚ, prípadne z iných grantových zdrojov na medzinárodnej úrovni, ako aj s finančnou podporou na národnej úrovni, zrealizovala nájdete v menu Zrealizované projekty. Projekty, ktoré mesto aktuálne realizuje s podporou z týchto zdrojov, sú uvedené v menu Projekty v štádiu realizácie.


Zavŕšením integračného procesu a dosiahnutím plnoprávneho členstva v Európskej únii sa začala nová etapa v histórii Slovenskej republiky. Členstvo SR v EÚ prinieslo nový rozmer aj do života nášho mesta, okrem iného aj možnosťou čerpať eurofondy v oblasti politiky súdržnosti v rokoch 2004 – 2006 v tzv. skrátenom programovom období. Základným dokumentom uskutočňovania štrukturálnej a regionálnej politiky na národnej úrovni pre toto programové obdobie bol Národný rozvojový plán.

Programové obdobie 2007 – 2013 bolo pre Slovensko prvým programovým obdobím, v ktorom vznikla možnosť využívať zdroje z fondov EÚ v priebehu celého jeho trvania, a to na základe dokumentu Národný strategický referenčný rámec.

Na základe Partnerskej dohody o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020 dostalo Slovensko možnosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020 v rámci viacerých operačných programov.

Na základe Partnerskej dohody na programové obdobie 2021 – 2027, ktorá bola schválená v júli 2022, dostalo Slovensko možnosť čerpať z eurofondov takmer 13 miliárd eur, v rámci Programu Slovensko na zelenšie a prepojenejšie Slovensko, na inteligentnejšie a konkurencieschopnejšie Slovensko, ako aj na sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko. Podpora z tohto programu je smerovaná aj do projektov v oblasti kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu, verejných športovísk a bezpečnosti. Časť prostriedkov bude čerpať región hornej Nitry, Banskobystrický a Košický kraj v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu. Ďalším významným programom zameraným na podporu reforiem a investícií, ktoré bude možné realizovať do roku 2026, je Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

(Zdroj: www.eurofondy.gov.sk a www.planobnovy.sk)