Podnikateľ

Pripravované a plánované projekty

 • Trnavská brána 2014 - medzinárodný folkórny festival
 • Trnavská brána 2013 - medzinárodný folkórny festival
 • Spevácka súťaž M. Schneidera - Trnavského
 • Revitalizácia Kamenného mlyna
 • Výstavba južného obchvatu mesta Trnava
 • Regionálne inovačné centrum Trnava
 • Adalbertinum – rekonštrukcia objektu
 • Humanizácia obytných súborov Linčianska
 • Obnova verejných priestorov Hlavnej ulice
 • Intenzifikácia separovaného zberu a biologicky rozložiteľných odpadov v meste Trnava
 • Revitalizácia a zazelenanie verejných priestorov na Hornopotočnej ulici (parkovisko)
 • Program podpory komunitno-sociálnych pracovníkov
 • Rekonštrukcia priemyselného parku v Trnave za účelom rozvoja cezhraničných služieb pre podnikateľov
 • Lety balónom bez hraníc
 • Obnova mestského opevnenia
 • Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovanej rómskej komunity s cieľom podporiť ich sociálne inklúziu
 • Integrovaná stratégia rozvoja mesta v rámci ROP
 • Zariadenie pre seniorov v Trnave, ul. T. Vansovej – rekonštrukcia a modernizácia
 • Zavedenie a rozvoj eGovernmentu mesta Trnava
 • Inteligentné dopravné systémy (IDS) 2.etapa
 • Zefektívnenie rozvádzačov verejného osvetlenia (envirofond)
 • Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J. Bottu - výmena okien a zateplenie
 • ZŠ K. Mahra v Trnave - rekonštrukcia a modernizácia
 • ZŠ Nám. SUT v Trnave - modernizácia školy
 • Zateplenie a výmena obvodových výplňových konštrukcií ZŠ A. Kubinu, Trnava
 • Medzinárodná spevácka súťaž M. Sch. Trnavskéhoa