Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - č.Výst. CIF-1012/2019, Dedinská ulica a Ulica Ivana Krasku, k.ú Modranka

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.09.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. OIV/248-97930/2019/Mkč konanie č.Výst.CIF-1012/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 13 ks tuja západná, 7 ks cypruštek Lawsonov, 2 ks jedľa srienistá, 1 ks orech kráľovský, 1 ks jabloň, 1 ks slivka, 1 ks borovica čierna, 1 ks cypruštek, 1 ks hruška okrasná Chanticleer, a 86,02 m2 okrasných krovín rastúcich na Dedinskej ulici a Ulici Ivana Krasku na pozemkoch registra "C" parc. č. 800/1, 837, 152/1, 810 v k. ú Modranka z dôvodu " Na odstránenie sú navrhnuté dreviny zo zdravotných, pestovateľských dôvodov alebo ohrozujúce statiku objektov, spôsobujúcich zatienenie budovy, ohrozujúcich prevádzkyschopnosť inžinierskych sietí, dreviny poškodené bez perspektívy na stanovišti a taktiež dreviny z dôvodu stavby." Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

16.9.2019 8:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?