Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - č.Výst. CIF-1077/2019, Staničná ulica, Trnava

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 17.09.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. OIV/1154-99082/2019/Hud konanie č.Výst.CIF-1077/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 3 ks lipy veľkolistá rastúcich v priestoroch Autobusovej stanice Trnave na pozemku registra "C" parc. č. 8718/1 v k. ú Trnava z dôvodu "Predmetné stromy rastú v priestore navrhovaného chodníka a v tesnej blízkosti stavby automatického parkovacieho domu pre bicykle.". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

17.9.2019 13:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?