Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - - č.Výst. CIF-1105/2019 – L. Janáčka 10

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 24.09.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. ODaKS/37133-99308/2019/Sdš konanie č.Výst.CIF-1105/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks smreka rastúceho na ulici L. Janáčka č. 10 na pozemku registra "C" parc. č.3241/1 v k. ú Trnava z dôvodu "Smrek ohrozuje bezpečnosť okolia domu.". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

24.9.2019 14:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?