Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - č.Výst. CIF-977/2019 - Bernolákova 13, Trnava

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.09.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. ODaKS/36819/96353/2019/Ki konanie č.Výst.CIF-977/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks cyprušteka Lawsonovho, rastúceho na Bernolákovej ulici na pozemku registra "C" parc. č. 8958/1 v k. ú Trnava z dôvodu "bráni vo vjazde auta na pozemok". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

10.9.2019 13:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?