Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer - č.Výst. CIF-978/2019 - Ľ.Podjavorinskej 6,7, Trnava

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.09.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava č. ODaKS/36929/96441/2019/Ki konanie č.Výst.CIF-978/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks smreka obyčajného, 30 m2 listnatých krovín a 30 m2 ihličnatých krovín, rastúcich na ulici Ľ. Podjavorinskej na pozemku registra "C" parc. č. 6295/1 v k. ú Trnava z dôvodu "Smrek spôsobuje tienenie priľahlých bytov. Kríky, ktoré rastú v tesnej blízkosti bytového domu narúšajú kanalizáciu (zatekanie do pivníc) a obvodový plášť domu. Ostatné kry sú staré a neestetické a nektoré tiež zasahujú do telesa komunikácie.". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

10.9.2019 13:29

 
Chcete vedieť, čo je nové?