Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Hajdóczyho 22

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1237/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks ihličňana, rastúceho na ulici Hajdóczyho 22, na pozemku registra "C" parc. č. 5422/1 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Konáre narážajú do okien, strom rastie v blízkosti elektrickej skrine."

12.11.2021 13:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?