Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Hospodárskej č.72

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03.08.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-813/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks orech, 1 ks višňa a 1 ks borovica rastúcich na ulici Hospodárskej č.72 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 2535/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame na podnet pani Kornélii Jánoškovej, bytom Hospodársky 72, Trnava. Pani Jánošíková uvádza ako dôvod výrubu, že orech a višňa je mohutný strom a vytláča v priestore susedné dreviny. Borovica rastie veľmi blízko bytového domu a konáre sú v oknách."

4.8.2020 13:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?