Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Slovenská č. 25

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.04.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-478/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks ihličnatý strom a 1 ks listnatý strom rastúcich na ulici Slovenská č. 25 na pozemku registra "C" parc. č. 8776/1 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Stromy sú v zlom zdravotnom stave, medzi nimi je elektrické vedenie a lampa verejného osvetlenia. Stromy sa nakláňajú k ceste, hrozí poškodenie nehnuteľnosti, áut a osôb."

5.5.2021 10:48