Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, na ulici Zelenečskej 87

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-1231/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks vŕba. 2 ks breza, 1 ks lipa rastúcich na ulici Zelenečskej 87, na pozemku registra "C" parc. č. 8269/1 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Dreviny ohrozujú prechádzajúcich obyvateľov, znemožňuje hranie detí na trávnatej ploche blízko stromov. Opad haluzí."

12.11.2021 13:07