Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Park Janka Kráľa, v Trnave

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.07.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. Výst.CIF-851/2021 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks moruša, 4 ks pagaštan konský, 5 ks javor horský, 3 ks sumach pálkový, 20 ks javor mliečny, 20 ks agát biely, 9 ks jaseň štíhly, 2 ks brest, 1 ks jaseň a 489 m2 krovitých porastov, rastúcich na v Parku Janka Jráľa, na pozemku registra "C" parc. č. 8720/1 a 1635/1 v katastrálnom území Trnava z dôvodu: "Na odstránenie sú navrhnuté dreviny náletové s nízkou spoločenskou hodnotou, dreviny so zlým zdravotným stavom, ktoré ohrozujú zdravie návštevníkov parku alebo narúčajú statiku stavebných objektov. "

21.7.2021 15:06