Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Špačinskej ceste

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-86/2021 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Larix decidua rastúci na Špačinskej ceste na pozemku registra "C" parc. č. 5394/1 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že dStrom má jednostrannú korunu a strom je nahnutý nad cestu.. Ťažisko stromu v kombinácii s náklonom by pri nepriaznivom počasí mohlo spôsobiť vývrat dreviny na prechod pre chodcov."

18.2.2021 15:02