Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica na J. Slottu č.11.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín. Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12.02.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa č.ÚRaK/1772-6483/2020/Sdá konanie č. Výst.CIF-186/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 6 ks jaseňov a 2 ks brezy rastúcich na ulici J.Slottu č. 11 - 13 na pozemku registra "C" parc. č. 5671/92 v katastrálnom území Trnava z dôvodu "Dreviny sú choré, poškodené a preschnuté, pri veternom počasí hrozí zlomenie konárov, čo sa v minulosti viac krát stalo. Ich výrubom by sa predišlo ohrozeniu zdravia ľudí a detí. Dreviny znižujú kvalitu osvetlenia ľudí na J. Slottu č.11. Pri zlomení konárov dochádza k poškodeniu fasády bytového domu a majetku ľudí ako aj zaparkovaných áut na J. Slottu č. 5-13."

13.2.2020 14:18