Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, Ulica Šafárikova č. 10

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.09.2020 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-1017/2020 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks acer platanoides - rastúci na ulici Šafárikova č. 10 v Trnave, na pozemku registra "C" parc. č. 1635/24 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub stromu žiadame z dôvodu, že strom rastie v zelenom páse medzi parkoviskom a cestou. Javor rastie ako dvojkmeň od výšky 1,2 m. Pri silnejších vetroch sú obe časti koruny v protichodnom pohybe, čo spôsobuje pnutie dreviny. Drevina pri kontrole vykazovala známky rednutia koruny. Iné poškodenia na drevine neboli viditeľné."

14.9.2020 9:25

 
Chcete vedieť, čo je nové?