Občan

Informácia o zverejnení Oznámenia o začatí konania na výrub drevín na webovej stránke Obce Cífer – k.ú. Trnava, ulica Spartakovskej č. 10, 16, 19

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.2.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. CIF-78/2021 o vydanie súhlasu na výrub krovín Carpinus betulus obv. 70m2 rastúcich na ulici Spartakovskej č. 10, 16, 19 na pozemku registra "C" parc. č. 5671/13 v k. ú Trnava z dôvodu " Súhlas na výrub krov žiadame z dôvodu, že v lokalite sa vybudovali polopodzemné stojiská, ktoré nahradili tieto pôvodné stoijská. V súčasnosti sa odstraňujú oplotenia a z niektorých stojísk vzniknú nové parkovacie miesta. V súčasnosti živé ploty neplnia svoju estetickú ani kryciu funkciu."

18.2.2021 15:00