Občan

Krematórium pre malé domáce zvieratá

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/02367/ŠSMER/Pm zo dňa 30.12.2011 o ukončení zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti
 

“Krematórium pre malé domáce zvieratá”
v k. ú. Trnavaktorej navrhovateľom je ECT Slovakia s.r.o., Modranská 2, 917 01 Trnava.

Navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona.

Do rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, Odbor územného rozvoja a koncepcií, Referát ekológie,
č. dverí 247, Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava.


Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta, pred budovou Mestského úradu, Trhová ulica č. 3.

V elektronickej podobe je k nahliadnutiu na internetovej stránke www.enviroportal.sk.

5.1.2012 12:38

 
Chcete vedieť, čo je nové?