Občan

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na nájom časti nebytových priestorov_Spartakovská

Mesto Trnava v zastúpení Správou kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná ulica č. 17, 917 01 Trnava
vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž o výber najvhodnejšieho návrhu na nájom časti nebytových priestorov na Spartakovskej ulici č. 1/B, Trnava, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou, bez udania dôvodu.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestskej rady mesta Trnava č. 109, vydaného dňa 15. 10. 2019.

Predmet súťaže: nebytový priestor situovaný na prízemí nehnuteľnosti v ľavej časti hlavnej budovy objektu, s vchodom z Hlbokej ulice, s podlahovou plochou spolu 180,22 m2 (95,44 m2 priestory reštaurácie/ baru; 57,74 m2 priestor kuchyne a skladu; 27,04 m2 ostatné nebytové priestory).

Účel využitia: poskytovanie reštauračných, kaviarenských a občerstvovacích služieb. Nebytové priestory musia byť bez umiestnenia výherných hracích automatov, v súlade s podmienkami dohodnutými v nájomnej zmluve. 

Minimálne nájomné: 16695,48 eur ročne / 1391,29 eur mesačne.

Finančná záloha: 4 173,87 eur.

Termíny obhliadky: 05. 11. 2019, 12. 11. 2019 a 19. 11. 2019 vždy o 10.00 h. (stretnutie pred vchodom do Mestského zimného štadióna Trnava na Spartakovskej ulici 1/B).

Lehota na podávanie súťažných návrhov: do 26. 11. 2019 do 10.00 h.

Bližšie informácie: www.sprava.trnava.sk, www.trnava.sk, na úradnej tabuli mesta Trnava alebo na telefónnom čísle 033/3236436.

Návrh zmluvy
Súťažné podmienky
Súhlas so súťažnými podmienkami
Písomné vyhlásenie uchádzačov
 

22.10.2019 12:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?