Občan

Oboznámenie sa s oznámením o strategickom dokumente_ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2020-2030

Mesto Trnava , Mestský úrad v Trnave

 
oznamuje verejnosti, že od 08. 04. 2021 do 23. 04. 2021
 
je možné v súlade s § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oboznámiť sa s Oznámením o strategickom dokumente
 
„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022-2030“,
 
ktoré predložil obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Mgr. Jozefom Viskupičom.
 
Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné na stránke mesta Trnava www.trnava.sk, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli a na stránke MŽP SR.
 
V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Kollárova 8
917 02 Trnava
 
 PHSR TTSK 2022 - 2030
 
Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určil podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach.
 
Zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť:
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71  Trnava
 
Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45  Piešťany 1
 
Obec Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice
 
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43  Cífer
 
Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika  15/4, 922 03  Vrbové
 
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01  Hlohovec 1
 
Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov
 
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta 1
 
Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01  Sereď 1
 
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo
 
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 16, 929 01  Dunajská Streda 1
 
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01  Šamorín
 
Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05  Gabčíkovo 1
 
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 932 01  Veľký Meder
 
Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25  Senica 1
 
Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41  Šaštín-Stráže 1
 
Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01  Skalica 1
 
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51  Holíč 1
 
Okresný úrad Trnava, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02, Trnava
 
 
 

8.4.2021 15:18

 
Chcete vedieť, čo je nové?