Občan

Oznam - Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste

Mesto Trnava, Mestský  úrad  v  Trnave

oznamuje verejnosti, že
 
                       od 08. 06. 2021 do 09. 07. 2021
 
je  možné oboznámiť sa so Správou o hodnotení navrhovanej činnosti

„Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste“,                                                                                                                                                   
 
ktorú predložil navrhovateľ Imrich Gažo, Opoj 21, 919 32 Opoj v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava, IČO 35 734 990.
 
Účelom zámeru je vybudovanie novej obytnej zóny s vlastným zázemím v lokalite Trnava - Pri Orešianskej ceste na ploche 15,51 ha. V riešenom území budú vybudované nové plochy bývania, občianskej a technickej vybavenosti. Súčasťou budovania obytnej zóny bude aj výstavba úseku budúceho obchvatu cesty II/504, lokalizovaného v SZ časti riešeného územia, v rozsahu zhodnom so šírkou riešenej lokality (cca 200 m), ako aj napojenie na prvky technickej a dopravnej infraštruktúry v okolí.
 
Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na stránke MŽP SR a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.
 
Do  správy o hodnotení možno nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v hore uvedenom termíne len po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. 033/ 3236248.
 
Verejnosť môže doručiť najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto informácie písomné stanoviská a pripomienky súvisiace so správou o hodnotení na adresu:
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 
Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
 
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
 
Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
 
812 35 Bratislava
 
 
 

8.6.2021 10:23