Občan

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-798/2019 - Tajovského č.10, Stromová č.45, Hajdóczyho č.14 - 18, Špačinská cesta č.70 - 74

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.07.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava konanie č.Výst.CIF-798/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín -1 ks javora mliečneho rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 1635/82 v k. ú Trnava z dôvodu tienenia bytových priestorov, 1 ks javora mliečneho rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 9005/2 v k. ú Trnava z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu dreviny, kroviny dráč Júliin na ploche 20 m2 rastúce na pozemku registra "C" parc. č. 5422/1 v k. ú Trnava z dôvodu zhoršenia priechodnosti priľahlých chodníkov, 1 ks lipy malolistej rastúcej na pozemku registra "C" parc. č. 5412/1 v k. ú Trnava z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu dreviny,. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk.

1.8.2019 13:36

 
Chcete vedieť, čo je nové?