Občan

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - č.Výst. CIF-845/2019 – G. Dusíka 33 -37

Obec Cífer ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.08.2019 začala na základe žiadosti Mesta Trnava konanie č.Výst.CIF-845/2019 o vydanie súhlasu na výrub drevín -2 ks slivky s obvodom kmeňa 72 resp. 77 cm meraným vo výške 1,3 m, 2 ks ihličnatej dreviny s obvodom kmeňa 95 resp. 97 cm meraným vo výške 1,3 m, 1 ks listnatej dreviny s obvodom kmeňa meraným vo výške 1,3 m 118 cm a 1 brezy s obvodom kmeňa 94 cm meraným vo výške 1,3 m, rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1501/1 v k. ú. Trnava z dôvodu "Slivky sú suché. Dva ihličňany a breza rastú asi 1,5 m od základov bytového domu. Koreňový systém preniká do pivníc. Vetvy idú do okien a balkónov. Listnatý strom - jeho konáre zasahujú na balkón". Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: mecirova@soutt.sk. Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods. 3 zákona, v spojení s § 19 ods. 1 správneho poriadku potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní písomne alebo ústne do zápisnice v lehote stanovenej správnym orgánom.

20.8.2019 13:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?