Občan

Pozvánka na 19. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

  P O Z V Á N K A


V zmysle harmonogramu zasadnutí  zvolávam 19. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční


15. februára 2022 (utorok) o 13.00 h online, cez MS TEAMS
 

Návrh  programu:

a/ Otvorenie
b/ Určenie overovateľov
Zloženie pracovného predsedníctva
Zloženie návrhovej komisie
Schválenie návrhu programu zasadnutia a zmeny návrhu programu

    
1.1    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava
1.2    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Trnava na rok 2022
1.3    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava
1.4    Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia, ktorým sa dopĺňa  VZN č. 57 v znení  VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN  č. 498, VZN č. 534 a VZN č. 567 O územnom pláne centrálnej mestskej zóny Trnava
2.1    Povolenie na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Trnava - Zmena ÚPN 12/2022
3.1    Majetkové záležitosti          
4.1    Návrh na úpravu uznesenia MZ č. 368/2020 k účelu využitia výťažku z predaja objektu     na Ulici Kollárova 24 v Trnave
4.2    1. aktualizácia rozpočtu mesta Trnavy na rok 2022
5.1    Memorandum o spolupráci Mesta Trnava s OZ Lifestarter
6.1    Členstvo Mesta Trnava v CIVINET Česká a Slovenská republika
7.1    Organizačné zabezpečenie akcie Májový kvet 2022
7.2    Organizačné zabezpečenie akcie Tradičný trnavský jarmok 2022
8.1    Návrh na zmenu účelu použitia finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Trnava na rok 2022 a návrh na zmenu termínu realizácie projektu „Celoročná činnosť Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Trnava“
9.1    Návrh na menovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov v Trnave
10.1  Informatívna správa o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od  24. 11. 2021 do 1. 2. 2022
10.2  Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Trnava za rok 2021
11.1  Návrh na úpravu schválených uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Trnava k termínu konania MZ 15. 2. 2022 a správa o kontrole plnenia uznesení MZ v intervale od 19. 11. 2021 do 26. 1. 2022
12.    R ô z n e
13.    Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava
14.    Rekapitulácia uznesení
    Z á v e r JUDr. Peter Bročka, LL. M., v. r.                                                                      
                                                                      
                                                  

Príloha k bodu programu č. 3


3.1    Kúpa pozemku k stavbe „Parčík a verejný priestor pri synagóge“ v Trnave (PRI SYNAGÓGE, s. r. o.)
3.2    Prenájom pozemku v lokalite Medziháj na umiestnenie úľov (p. Jozef Polák)
3.3    Výpožička unimobunky a častí pozemkov na Coburgovej ulici (Centrum Koburgovo, n. o.)
3.4    Súhlas s použitím pozemkov pre stavbu „Transformačná stanica, Trhová ulica Trnava“  (Západoslovenská  distribučná, a. s.) 
3.5    Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová 1. SC UO 02858“ (SPP – distribúcia, a. s.)
3.6    Súhlas s umiestnením prípojok k stavbe „Bytový dom s občianskou vybavenosťou – LOTUS" na Ulici Okružná (LEŠENIE SK, s. r. o., CASMAR, s. r. o.)
3.7    Súhlas s použitím pozemkov na umiestnenie optickej siete v rámci stavby  „FTTxTT Chovateľská 8“ Orange Slovensko, a. s.)
3.8    Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Trnava v prospech SPP distribúcia, a. s. a Západoslovenská distribučná, a. s. pre stavbu „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská“ (Terra Trnavia, s.r.o.)
3.9    Navýšenie rozsahu vecného bremena na umiestnenie VN rozvodov na Ulici Skladová (Západoslovenská  distribučná, a. s.)
3.10   Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov na vybudovanie prepojovacej komunikácie ulíc Chovateľská,  Skladová a Pri Kalvárii
3.11   Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou  „Prepojenie cyklotrasy Trnava Štrky – s cyklotrasou  Bohdanovce – Špačince (SR – správca Slovenská správa ciest)
3.12   Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod chodníkom na Zavarskej ulici v Trnave (STAVMAT  STAVEBNINY, s. r. o.)
3.13   Správa k žiadostiam, ktoré majetková komisia neodporučila schváliť 9. 11. 2021
3.14   Kúpa pozemku do vlastníctva Mesta Trnava
3.15   Schválenie výpožičky časti pozemku – Cintorín na Kamennej ceste č. 1- Naše mesTTo Trnava
3.16   AicobotiX s.r.o – ukončenie nájomného vzťahu dohodou
3.17   Prevod nájmu nebytových priestorov v objekte na ulici Mozartova 10 v Trnave - Dominika Paveleková - Crazy Family s.r.o.

 

9.2.2022 14:23

 
Chcete vedieť, čo je nové?