Občan

Pozvánka na zasadnutie Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie mládeže a športu Mestského zastupiteľstva mesta Trnavy, ktoré sa uskutoční

31. januára 2012 (utorok) o 15.30 h

v budove MsÚ Trnava na Trhovej ulici č. 3, v kancelárii č. 125, 1. poschodie

 

Zasadnutia komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program:
1. Otvorenie
2. Anketa Športovec roka 2011 – vyhodnotenie nominácií
3. Rôzne
4. Záver

26.1.2012 3:48

 
Chcete vedieť, čo je nové?