Občan

Prenájom nebytových priestorov: Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava

Stredisko sociálnej starostlivosti podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov poskytne do priameho prenájmu nasledovné nebytové priestory:

Prenájom NP - MP, Starohájska 2, Trnava

Lehota na doručovanie ponúk:
1.) 07.02.2017 do 9.00 hod.
2.) 06.03.2017 do 9.00 hod.
3.) 10.04.2017 do 9.00 hod.
4.) 05.06.2017 do 9.00 hod.

Umiestnenie nebytového priestoru – výmera:
a) Blok A, suterén, m. č. 01, 033a -   63,06 m2
b) Blok C,D,E, 2. poschodie, m. č. 204 - 18,95 m2
c) Blok C,D,E, 3. poschodie, m. č. 301 - 21,92 m2
d) Blok C,D,E, 1. poschodie, m. č. 117,118 -   26,40 m2
e) Blok H, 1. poschodie, m. č. 101a -  73,20 m2
f) Blok A, suterén, m. č. 016 - 21,46 m2
g) Blok B, suterén, m. č. 047 - 18,16 m2
h) Blok B, prízemie, m. č. 12 - 17,52 m2
i) Blok C,D,E, 3. poschodie, m. č. 323 – 325 a Blok C,D,E, prízemie, m. č. 1 -32  - 457,61 m2 (od 01. 3. 2017)
j) Blok I–J, prízemie, m.č. 55  - 21,62 m2 (od 01.04.2017)

Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov v súlade s VZN č. 456 je vo výške 30,95 eura/m2/rok.

Viac informácií: www.sss.trnava.sk

v Trnave, dňa: 20.01.2017
 

Lokalita

GPS:
N 48.37980346914011 / E 17.595522704290715

27.1.2017 17:02

 
Chcete vedieť, čo je nové?