Občan

Prerokovania žiadostí o výrub drevín v priebehu júna

Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci žiadosti na výrub drevín na území mesta Trnava:

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:

5. jún

Na ulici:

  • Dedinská 43
  • Na hlinách parc.č. 5311/1, 5292/36

12. jún

Na ulici:

  • Šafáriková 6, 7, 8, 11

14. jún

Na ulici:

  • gen. Goliana 7

19. jún

  • Kamenná cesta, parcela č. 10211/1

21. jún

Na ulici:

  • Špačinská cesta 32-40
  • Okružná 3

13.6.2012 17:00