Občan

Priamy prenájom nebytových priestorov_január 2023

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 8 bod 3 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení dodatkov, poskytne do priameho prenájmu Nebytové priestory.

 Priamy prenájom 

 

2.1.2023 10:51