Občan

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave

Oznamuje verejnosti, že od 18. 5. 2012 do 4. 6. 2012

je možné v súlade s § 5 zákona č. 24/2006 Z. z., oboznámiť sa s oznámením o strategickom dokumente

Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2011 - 2015,

ktoré predložil obstarávateľ Krajský úrad životného prostredia v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Oznámenie o strategickom dokumente je k dispozícii v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na

Mestskom úrade v Trnave
Odbor územného rozvoja a koncepcií

Referát ekológie, č. dverí 250
č. tel. 033/3236250
Trhová ulica č. 3, 917 71 Trnava

Oznámenie je zverejnené na stránke Ministerstva životného prostredia eia.enviroportal.sk.

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. môže verejnosť doručiť písomné stanoviská a pripomienky súvisiace s posudzovaným oznámením do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, resp. najneskôr do 4. júna 2012 na adresu :

Krajský úrad životného prostredia Trnava
Kollárova 8
917 02 Trnava

 

21.5.2012 4:52

 
Chcete vedieť, čo je nové?