Občan

Rozhodnutie: Strategický dokument Zmena 03/2019 Územného plánu mesta Trnava

Mesto Trnava, obstarávateľ strategického dokumentu v súlade s § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon”) oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-TT-OSZP3-2019/019089/ŠSMER/Šá zo dňa 3. 7. 2019 po ukončení zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu

Zmena 03/2019 Územného plánu mesta Trnava (Aktualizované znenie 2009) v znení neskorších zmien – Zariadenie odpadového hospodárstva Trnava

Navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona.

Rozhodnutie je zverejnené na úradnej tabuli mesta pred budovou Mestského úradu - Trhová ulica č. 3, v elektronickej podobe na internetovej stránke mesta Trnava a na enviroportal.sk.

25.7.2019 16:53

 
Chcete vedieť, čo je nové?