Občan

Rozhodnutie: Trnavská teplárenská

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave v súlade s § 25 ods. 2 zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo právoplatné rozhodnutie integrovaného povolenia 1892-3443/2023/Tit/371790105/Z11-SP zo dňa 14.02.2023 Slovenskej inšpekcie životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra pre prevádzku:

 

„Trnavská teplárenská,

 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2023 pre prevádzkovateľa Trnavská teplárenská, a.s., Coburgova 84, 917 42 Trnava, IČO: 36 246 034. Do rozhodnutia je možné nahliadnuť v termíne:

 

28.03.2023 – 26.05.2023

 

na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248,  Trhová 3, 917 02 Trnava. Informácia je taktiež zverejnená na úradnej tabuli a v elektronickej podobe na webovom sídle www.trnava.skCentrálnej úradnej elektronickej tabuli

 Rozhodnutie 

Doložka 

27.3.2023 15:49