Občan

Spoločnosť STEFE Trnava, s.r.o. zverejňuje zámer prenajať nebytový priestor na ulici Ľ. Podjavorinskej vo vlastníctve mesta Trnava

STEFE Trnava, s.r.o. v zmysle Zmluvy o výkone správy majetku mesta Trnava a v súlade s § 9a ods. 5 v spojení s ustanovením § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

ZVEREJŇUJE ZÁMER PRENAJAŤ NEBYTOVÝ PRIESTOR

 

Identifikácia majetku: Ulica Ľ. Podjavorinskej č. 22, súp. č. 2546

Výmera: 48,75 m?

Účel využitia: mäsiarstvo

Minimálna sadzba nájomného podľa účelu využitia:  v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava (viď „poznámka“) Pôdorys nebytového priestoru je k dispozícii v spoločnosti STEFE Trnava, s.r.o.

Predpokladaná doba prenájmu: doba neurčitá

Ostatné podmienky prenájmu nebytových priestorov:

 • v žiadosti o prenájom musí byť uvedený účel využitia
 • v cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu
 • v prípade odsúhlasenia prenájmu bude uzatvorená zmluva o prenájme s podmienkou predloženia notárskej zápisnice


Podmienky predloženia cenovej ponuky:

 • cenovú ponuku môžu predložiť fyzické aj právnické osoby, ktoré majú v zmysle zákona oprávnenie na poskytovanie toho druhu služieb, ktorý požadujú, t.j. doklad o živnostenskom oprávnení, alebo aktuálny výpis z obchodného registra je potrebné priložiť
 • cenová ponuka, t.j. cena, ktorú je uchádzač o prenájom ochotný uhrádzať ako nájomné za prenájom priestorov musí byť navrhnutá a vyjadrená ako finančná čiastka na 1 m?/rok v € a nesmie byť nižšia ako minimálna cena uvedená v bode 2) tejto informácie
 • vyhodnotenie cenových ponúk bude prebiehať podľa nasledovných kritérií: výška ponúknutej ceny - 90 %, účel využitia - 10 %
 • cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s označením "Prenájom priestorov - ulica, kde sa nebytový priestor nachádza"
 • pre uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, bude predložený návrh na schválenie prenájmu, v súlade so Zásadami.
 • cenová ponuka, ktorá nebude spĺňať podmienky určené touto informáciou, bude vyradená z hodnotenia
 • správca objektu si vyhradzuje právo zrušenia priameho prenájmu v prípade, ak sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré nebude možné nebytové priestory prenajať.

Lehota na doručenie cenovej ponuky: 21. 3. 2016 do 16.00 h

Adresa na doručenie cenových ponúk: STEFE Trnava, s.r.o., Františkánska 16, 917 32 Trnava

Informácie:
p. Vermešová, tel. 033/32 36 547
p. Demovičová, tel. 033/32 36 554


Poznámka:
Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov podľa účelu využitia:
(určená v súlade s VZN č. 456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v Trnava ( "ďalej len VZN"):

 • obchodné priestory, nájomné vo výške 30,07 €/m?/rok
 • výrobné, dielenské, skladové a ďalšie priestory podobných úžitkových vlastností, nájomné vo výške 25,37 €/m?/rok
 • ostatné nebytové priestory /predsieň, WC, chodba /, nájomné vo výške vo výške 10,01 €/m?/rok

Mesto Trnava nie je platcom DPH.

3.3.2016 16:43

 
Chcete vedieť, čo je nové?