Občan

Správa o hodnotení strategického dokumentu_Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave  oznamuje verejnosti, že

od 25. mája do 15. júna 2020
 
je možné v súlade s § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oboznámiť sa so správou o hodnotení strategického dokumentu a návrhom strategického dokumentu

„Plán udržateľnej mobility
Trnavského samosprávneho kraja“
,

ktorú predložil obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom.

Do správy o hodnotení strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v horeuvedenom termíne v stránkových hodinách na Mestskom úrade v Trnave, odbore územného rozvoja a koncepcií, č. dverí 248, Trhová ulica č. 3, Trnava, iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. č. 033/3236248.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na internetovej stránke MŽP SR.  
 
Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení najneskôr do 21 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 na adresu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.
 
Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8,  917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určil podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o hodnotení na nahliadnutie len vo vybraných obciach.

Zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť:
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 1
Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71  Trnava
Obec Smolenice, SNP 52, 919 04  Smolenice
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43  Cífer
Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45  Piešťany 1
Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika  15/4, 922 03  Vrbové
Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01  Hlohovec 1
Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18  Galanta 1
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď 1
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21  Sládkovičovo
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01  Dunajská Streda 1
Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01  Šamorín
Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05  Gabčíkovo 1
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9/207, 932 01  Veľký Meder
Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25  Senica 1
Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41  Šaštín-Stráže 1
Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01  Skalica 1
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51  Holíč 1
 
Príloha_1_PUM+TTSK_Natura_2000
PUM_TTSK_Sprava o hodnotenie_SEA
vykr_2-1
vykr_2-2
 

 

25.5.2020 10:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?