Občan

„Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“

Mesto  Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, že

 

od 21.01.2023 do 10.02.2023

 

je možné v súlade s §65g zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oboznámiť sa so správou o hodnotení strategického dokumentu:

 

„Stratégia rozvoja zdravotníctva na území Trnavského samosprávneho kraja v rokoch 2023 – 2027“

 

ktoré  predložil obstarávateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava v zastúpení predsedom Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozefom Viskupičom.

Do oznámenia možno nahliadnuť v uvedenom termíne na Mestskom úrade v Trnave, OÚRaK, č. dverí 248, Trhová ulica č.3, Trnava. Informácia je taktiež zverejnená v elektronickej podobe na webových stránkach www.trnava.sk, enviroportalu alebo na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviská a pripomienky k správe o hodnotení na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava, e-mail: martin.pullmann@minv.sk, tel: 033/ 55 64 261 do 21 dní od zverejnenia.

Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa §6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach:

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, Trnava

Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava

Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice

Obec Cífer, A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Mesto Piešťany, Nám. SNP 1475/3, 921 45 Piešťany 1

Mesto Vrbové, Ul. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

Mesto Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 920 01 Hlohovec 1

Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta 1

Mesto Sereď, Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 1

Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 16, 929 01 Dunajská Streda 1

Mesto Šamorín, Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Mesto Gabčíkovo, Hlavná 21, 930 05 Gabčíkovo 1

Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder

Mesto Senica, Štefánikova 56, 905 25 Senica 1

Mesto Skalica, Námestie slobody 145, 909 01 Skalica 1

Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč 1

Mesto Šaštín - Stráže, Šaštín-Stráže 0/549, Senica

Oznam zoznam obcí 

Stratégia rozvoja zdravotníctva TTSK 

Správa o hodnotení SRZ TTSK 

20.1.2023 9:59