Občan

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - Ulica Piešťanská

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 21.03.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Piešťanská, parc.č. 9061/2, („E“ 1333/1), 5304/5, 5680/12, 5308/6, v rozsahu 2 ks agát biely, 2 ks slivka domáca 3 ks orech kráľovský, 1 ks lipa malolistá, 7 m2 baza čierna, 7 m2 baza čierna, 7 m2 baza čierna, 7 m2 ruža šípová, 3 m2 ruža šípová, 6 m2 ruža šípová, 6 m2 tis obyčajny (Taxus baccata „Repandens“) z dôvodu realizácie cestičky pre cyklistov a chodníka na Piešťanskej ulici v Trnave. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru investičnej výstavby. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 03.04.2019.

26.3.2019 14:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?