Občan

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú Trnava - Ulica Hospodárska, Hodžova

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto mesto Trnava oznamuje, že dňa 28.02.2019 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, - Ulica Hospodárska, Hodžova, v rozsahu: 2 ks lipa malolistá, 2 ks lipa veľkolistá, 1 ks čerešňa vtáčia, 2 ks tis obyčajný, 1 ks dub cérový, 1 ks dub zimný, 2 ks smrek obyčajný, 1 ks topoľ čierny „Italica“, 1 ks javor mliečny, 1 ks tuja západná, 1 m2 vtáči zob obyčajný, 2,25 m2 zlatovka prostredná, 19 m2 tavoľník, 5 m2 krušpán vždyzelený šípová, na pozemku parc. č. 883/1, 883/2, 887/1, 888/1, 8799, 856/2, 883/3, 879/1, z dôvodu rekonštrukcie vonkajších sekundárnych rozvodov na okruhu OST Hospodárska B,Trnava. žiadateľ: STEFE Trnava, s.r.o., IČO 36277215, Ulica Františkánska 16, 917 01 Trnava. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 14.03.2019 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

6.3.2019 14:10

 
Chcete vedieť, čo je nové?