Občan

Verejné prerokovanie Obytná zóna Trnava- Pri Orešianskej ceste

Mesto Trnava, dotknutá obec,  v súlade  s  § 34 ods. 2 zákona  NR SR č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spolupráci s navrhovateľom Imrich Gažo, Opoj 21, 919 32 Opoj v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o. Tehelná 19, 831 03 Bratislava

 

pozýva verejnosť na verejné prerokovanie

navrhovanej činnosti

 

„ Obytná zóna Trnava - Pri Orešianskej ceste"

 

ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2021 o 15.00 h  na Mestskom úrade v Trnave, ulica Trhová č. 3, na 2.poschodí v zasadacej miestnosti č. 215. 

 

Informácie a dokumenty súvisiace s navrhovanou činnosťou sú dostupné na stránke MŽP SR.

 


 

 

9.6.2021 10:34

 
Chcete vedieť, čo je nové?